တင်သွင်းလွှာအမှတ် ၁/၂၀၁၆ ဆုံးဖြတ်ချက် | Constitutional Tribunal of Myanmar