နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာခုံရုံးနှင့် Konrad-Adenaure-Stiftung Ltd တို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရေးကိစ္စရပ်များဆွေးနွေး | Constitutional Tribunal of Myanmar