တင်သွင်းလွှာ ၁/၂၀၁၇ ကြားနာရန် ကြိုတင်သတိပေး အမှုစာရင်းပုံစံ ကြေညာခြင်း