ဆက်သွယ်ရန်

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

၀၆၇ ၄၃၀၂၅၉

ရုံးအဖွဲ့မှူး

၀၆၇ ၄၃၀၂၄၉

e-mail: constitutionaltribunal@myanmar8.gov.mm