ဖိလစ္ပိုင္သမၼတႏိုင္ငံတြင္ ေဆြးေႏြးပြဲ တက္ေရာက္ျခင္း | Constitutional Tribunal of Myanmar

ဖိလစ္ပိုင္သမၼတႏိုင္ငံတြင္ ေဆြးေႏြးပြဲ တက္ေရာက္ျခင္း