ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေသည် နိုင်ငံတော်အတွင်းရှိ ဥပဒေအားလုံး၏ အခြေခံဖြစ်သည်။

Welcome to Constitutional Tribunal of Myanmar

No front page content has been created yet.

The Constitutional Tribunal of the Union

In the 1947 Constitution, the Supreme Court decided upon constitutional disputes and interpreted the constitution (subject to article 151). In the 1974 Constitution, only the Pyithu Hluttaw (House of Representatives) had the power of interpretation (according to article 200 and 201).

The National Convention was held in 16th September, 1993. It agreed on 104 basic principles to be included in the formation of new constitution. All representatives in this Convention agreed to the following basic principles concerning with the establishment of a Constitutional Tribunal -

Activities

နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ဆိုင်ရာခုံရုံး၏ e-Government ဆိုင်ရာလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ချက်များ တင်ပြခြင်း အခမ်းအနားကို ၁၇-၇-၂၀၁၅ ရက်နေ့ မွန်းလွဲ ၁၂ ၃၀ အချိန်တွင် နိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေဆိုင်ရာ ခုံရုံး စည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ အခမ်းအနားသို့ နိုင်ငံတော်